پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی - پیش نمایش

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی - پیش نمایش

هدف: سنجش میزان مهارت ارتبطی بین فردی در افراد مختلف