پرسش‌نامه‌ی اصلاح‌شده برای ارزیابی مؤلفه‌های تئوری ذهن (نسخه‌ی فارسی) Theory of Mind Inventory (TOMI) کپی