پرسش‌نامه‌ی اصلاح‌شده برای ارزیابی مؤلفه‌های تئوری ذهن (نسخه‌ی فارسی) Theory of Mind Inventory (TOMI) 1

این فرم غیرفعال هست و نمی توان پاسخی ثبت کرد.

پرسش‌نامه‌ی اصلاح‌شده برای ارزیابی مؤلفه‌های تئوری ذهن (نسخه‌ی فارسی) Theory of Mind Inventory (TOMI) 1