ثبت نام خوابگاه پسران (روزانه و شبانه - غیربومی و بومی)