فرم ارزیابی شغل پیشنهادی ما از دیدگاه شما - صفحه 1 از 2

فرم ارزیابی شغل پیشنهادی ما از دیدگاه شما

این فرم جهت ارزیابی موقعیت شغلی پیشنهادی مربوط به زمینه فعالیت در شرکت مدیران به اندیش نویسا و هم پیمانان کاری این شرکت طراحی گردیده است. لذا از شما خواهشمندیم تا با دقت به مطالعه ی گذاره ها بپردازید و پس از آن، نزدیک ترین گزینه به حس خود نسبت به آن گذاره را انتخاب نمایید.