پرسشنامه سنجش میزان رضایت کارکنان

همکارگرامی، ضمن عرض خسته نباشید، پرسشنامه ای که مشاهده می فرمائید در مورد بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان ، اهم نارضایتی ها و ... می باشد. ضمن سپاس از وقتی که اختصاص می دهید. لطفاً پاسخ های خود را با صراحت و صداقت مرقوم فرمائید. به شما اطمینان می دهیم اطلاعت مربوط به شما محفوظ می‌ماند.